Bedankt dat u de tijd neemt voor het lezen van de Algemene Voorwaarden.

Voorwaarden workshops

Bij het maken van een afspraak of het inschrijven voor een workshop of atelier, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden en ben je gebonden aan de huisregels van Crea-Tijd.

Inschrijving ateliers:

Inschrijven voor een atelier is noodzakelijk en pas definitief na betaling. Je kan je inschrijven door op de link in het blogbericht te klikken, via e-mail (crea-tijd@outlook.com) of via sms (0479/40.87.75). Gelieve steeds je voor- en achternaam en de naam van de workshop met de datum te vermelden. De betaling gebeurt door het gepaste bedrag over te schrijven op rekeningnummer: BE70 9733 7314 8425  BIC: ARSPBE22 t.a.v Crea-tijd workshops, met vermelding van het atelier, de datum waarop het atelier plaatsvindt en je voor- en achternaam.
! Indien je minder dan één week vooraf inschrijft, gelieve dan een overschrijvingsbewijs per e-mail door te sturen naar crea-tijd@outlook.com.
Je kan eveneens betalen met de ‘gemeentelijke geschenkbon van Tremelo’, gelieve dan bij je inschrijving te vermelden dat je deze zal gebruiken.
De live ateliers kan je ook cash betalen vòòr de start van het atelier.
De plaatsen zijn beperkt. Hierdoor kan het zijn dat je op een wachtlijst terecht komt. Van zodra er een open plaats is, verwittig ik je zo snel mogelijk om te kijken of je nog steeds wil deelnemen.

Annulering ateliers:

Kan je onverwachts niet komen of heb je andere plannen gemaakt? Geen probleem, je kan kosteloos annuleren tot 5 dagen voor de start. Ik stort het betaalde bedrag terug. Door tijdig af te zeggen, geef je iemand anders de kans om mee te doen.
Naast annuleren is het ook mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen. Ook hier is verwittigen de boodschap.

Annuleer je daarentegen te laat of niet, dan wordt het bedrag van de volledige workshop ingehouden.

Indien, twee dagen vóór aanvang van de workshop, het minimum aantal deelnemers niet is behaald, heb ik het recht de activiteit te annuleren. De betaalde gelden worden teruggestort.

Voorwaarden offerte:

Bij het ondertekenen van de offerte voor een workshop/reeks, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden en ben je gebonden aan de huisregels van Crea-Tijd.

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen de Klant en Crea-tijd, waarbij Crea-tijd zich verbindt diensten te verlenen aan de Klant. Crea-tijd is gevestigd te 3128 Baal, Zuidlaan 3 en geregistreerd in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0733.941.392 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten hoe ook genaamd, waarbij crea-tijd zich verbindt/zal verbinden om diensten te verlenen voor de Klant, alsmede op alle daaruit voor crea-tijd voortvloeiende werkzaamheden. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging of als bijlage aan onderhavige algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van crea-tijd hebben steeds voorrang op deze van de Klant. De Klant erkent kennis te hebben genomen van de voorwaarden en aanvaardt ze in hun geheel.

Offertes en aanvaarding, totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis. Alle offertes zijn geldig gedurende 1 maand. De aanvaarding van een offerte door de Klant dient schriftelijk te gebeuren door ondertekening van de offerte door de Klant en terug bezorging per mail/post. Een overeenkomst komt verder tot stand op het moment dat de aanbieding van de diensten van crea-tijd schriftelijk/digitaal per mail wordt aanvaard door de Klant, alsook datum van de workshop en locatie expliciet schriftelijk of per mail wordt aanvaard en bevestigd.

Betalingen

De betaling gebeurt door het gepaste bedrag over te schrijven op rekeningnummer: BE70 9733 7314 8425 BIC: ARSPBE22 t.a.v Crea-tijd workshops, met vermelding van de factuurnummer. Na ondertekening van de offerte zal een factuur opgemaakt worden voor 50% van het totaal voor deze prijsofferte. Dit bedrag dient voor aanvang van de workshop/reeks, ten laatste 10 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op hierboven vermelde bankrekening. Voor de resterende 50%, inclusief eventuele afrekening op basis van het definitief aantal deelnemers en locatie, zal na de workshops een factuur opgemaakt worden. Ook deze dient betaald te worden 10 dagen na factuurdatum op bovenvermelde bankrekening. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidintrest verschuldigd van 10% alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00. Crea-tijd heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering van haar verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, indien de Klant zijn betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, niet naleeft.

Annulering door klant:

Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen voor de start, daarna worden er kosten aangerekend. Indien er al een bedrag betaald is, stort ik het reeds betaalde bedrag terug. Annuleer je tussen de 30 dagen en 14 dagen vóór de workshop/reeks, wordt er 50% van het totale bedrag aangerekend en 75% indien minder dan 14 dagen voorafgaand aan de workshop/reeks. Annuleer je daarentegen te laat of niet, dan wordt 100% van het bedrag van de volledige workshop/reeks aangerekend.

Annulering/verplaatsing door crea-tijd

Crea-tijd houdt zich het recht voor om een workshop tot 7 dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop te verplaatsen/annuleren. Crea-tijd is gerechtigd bij ziekte haar te laten vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in onderling overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een workshop/reeks gebeurt op eigen risico. Crea-tijd is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshops. Crea-tijd is jegens de Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van (een) toerekenbare zware fout(en) in de uitvoering van de diensten. De aansprakelijkheid van crea-tijd is in geval van schade veroorzaakt door haar fout beperkt tot de directe en voorzienbare schade. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout is crea-tijd niet aansprakelijk voor of gehouden tot een vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade. Crea-tijd heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij KBC verzekeringen Hendrickx.

Klachten

Elke klacht of elk protest dient, behoorlijk gemotiveerd, te gebeuren per aangetekende brief en dit uiterlijk 14 kalenderdagen na respectievelijk de uitvoering van de diensten, bij gebreke waaraan de klant onherroepelijk wordt geacht de diensten zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en goedgekeurd. Als die termijn verstreken is zal de klacht of het protest niet langer ontvankelijk zijn.

Nietigheid

In geval van ongeldigheid of nietigheid van één of meerdere bedingen of gedeelten van bedingen, worden die bedingen voor niet geschreven gehouden zonder dat hun ongeldigheid of nietigheid de nietigheid van de gehele overeenkomst of de overige gedeelten van die bedingen kan teweegbrengen.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen met de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Nieuwsbrief:

Je gegevens (e-mailadres) wordt gebruikt volgens de huidige GDPR wetgeving. Afmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief of aanpassing van je persoonsgegevens, kan op elk moment via de aangeboden link onderaan in de ontvangen nieuwsbrief.

Algemene voorwaarden webshop

Verkoper: Crea-Tijd (‘de verkoper’), met maatschappelijke zetel te Baal, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0733.941.392 (BTW: 0733.941.392).Adres: Zuidlaan 3, 3128 Baal e-mail: Crea-Tijd@outlook.com

Verkoopovereenkomst:

De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Crea-Tijd en de meerderjarige opdrachtgever, op het moment dat de opdrachtbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Eenieder die een bestelling plaatst bij Crea-Tijd, verklaart zich akkoord met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden zoals beschreven in dit document. Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, …) wordt door alle betrokken partijen binnen het kader van de verkoopovereenkomsten en relaties.

Prijzen en productinformatie:

Al de prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders wordt aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden steeds de prijs die op het moment van bestelling worden vermeld. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Crea-Tijd houdt zich het recht voor ten allen tijde de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. In voorkomend geval Crea-Tijd de koper tijdig te informeren en heeft de koper het recht een eventuele bestelling te annuleren.

Betaling:

Worden steeds op voorhand betaald. Tenzij het gaat om een afhaling. Daar gaat de voorkeur uit, bij kleine bedragen, om ter plekke te betalen.

Betaling via overschrijving:

Ik vraag het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, binnen de tien dagen over te schrijven op de Argenta rekening IBAN: BE70 9733 7314 8425 (BIC: ARSPBE22) met vermelding van het order-ID en je naam. Indien ik uw betaling binnen 10 dagen niet heb ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd. LET OP! Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, gelieve altijd onze BIC (ARSPBE22) en IBAN gegevens te vermelden (deze vindt u ook op de orderbevestiging). Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten aanrekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere Europese landen kosteloos.

Verzendings- en afhaalopties:

Standaard gebeurt de verzending enkel naar een adres in België . U kan zelf kiezen op welke manier u uw bestelling wilt ontvangen:
1. Via Bpost enveloppost
2. Afhaling in het atelier te Baal (Zuidlaan 3, 3128 Baal)
Uw pakket wordt na ontvangst van uw betaling zo snel mogelijk verstuurd. Meestal binnen twee tot zeven werkdagen . Voor artikelen die enkel leverbaar zijn of die niet in voorraad zijn, geldt een langere leveringstermijn. Neem contact op met mij als u uw pakket wilt ontvangen in een ander Europees land.

Verzendkosten:

Er is een vaste verzendkost van 4,40 euro voor een verzending in België. Voor alle andere landen, gelden de tarieven vermeld in de webshop. Ik behoud me het recht om de verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Leveringstermijn:

Wettelijke vermelding:
Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” maximale levertijd, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient de koper tijdig te informeren en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of schade:

Vertragingen tijdens het transport:
De door mij vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Crea-Tijd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen door het transport. Verlies van pakket overeenkomstig de wet “verkoop op afstand” is Crea-Tijd als verzender verantwoordelijk voor de verzending tot op het moment van levering.

Transportschade: voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd, ik zorg tevens voor een degelijke verpakking. De klant dient de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en mij binnen 24u na ontvangst op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via e-mail, met een foto van het beschadigde artikel erbij. Artikelen met transportschade worden niet retour aanvaard indien dit niet binnen 24u werd gemeld. Aanvaard geen verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport. Gooi de postverpakking niet weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen in overleg te gebeuren, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar mij. Contacteer mij vooraf.

Klachten en ruilen / retourneren van aangekochte artikelen

U heeft als consument het recht om mij mee te delen dat u afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien u niet tevreden bent over uw aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bied ik u de mogelijkheid om het artikel binnen een termijn van vijftien werkdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient mij hiervan altijd schriftelijk (via e-mail) en vooraf op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van vijftien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de pakbon en een begeleidende brief. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Retourzendingen gebeuren steeds op risico van de verzender (in dit geval de klant). Artikelen die worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door mij terugbetaald. Verzendingskosten, door mij of door u gemaakt, worden niet terugbetaald, u ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door mij, dan neem ik de kosten voor verzending natuurlijk wel op mij. Ik behoud mij het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van dat de artikelen zijn gebruikt of bij het vermoeden van schade schuld anders dan Crea-Tijd van de leverancier van het artikel. Indien u een klacht heeft, stuur mij dan gerust een e-mail. Iedere klacht wordt behandeld en ik tracht samen tot een voldoening gevende oplossing te komen.

Eigendomsrecht:

Crea-Tijd blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Auteursrecht:

De ontwerpen zijn eigendom van Crea-Tijd. Niets ervan mag verder verspreid of doorverkocht worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Crea-Tijd.

Scheidbaarheid:

Deze overeenkomst wordt geacht in evenwicht te zijn. Indien een artikel van deze voorwaarden voor nietig verklaring vatbaar is omwille van het onevenwicht dat uit de applicatie ervan voortvloeit, dan kan dit artikel als dusdanig worden aangepast zodat dit wel als evenwichtig wordt. In elk geval zal een eventuele nietigheid van één of meerdere artikelen de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Crea-Tijd en opdrachtgever is het Belgisch recht van applicatie.

Privacyverklaring webshop

De Kaartenshop van Crea-Tijd maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies is het mogelijk dat u problemen ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Crea-Tijd zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst die u via uw bestelling afsluit. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Alle communicatie van persoonsgegevens via uw browser wordt versleuteld met behulp van SSL (Secure Socket Layer). Op uw verzoek zal Crea-Tijd uw klantgegevens uit de database verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw betalings-) verplichtingen. Indien gewenst kunt u online uw gegevens wijzigen. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Crea-Tijd heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Crea-Tijd houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u mij contacteren.